Spiralot.co.il
צור קשר
שם מלא:
אימייל:

תנאי השכרת ציוד

                         

"ספירלות" משכירה ל___________  ת.ז. ___________    ארגון ______________

כתובת_________________________ טל________________

 את הציוד המפורט מטה, בשלמותו, במצב תקין ולשביעות רצונו של השוכר החתום מטה.

השוכר מתחייב להחזיר את הציוד ל "ספירלות" בשלמותו ובמצב תקין.

השוכר יפקיד בידיי "ספירלות" צ'ק ביטחון על סך 2000 ₪  לכל משחק ענק וסך 750 ₪ לכל משחק גדול.

העמדת ביטחונות הינה תנאי להשכרת הציוד.

"ספירלות" אינה אחראית לכל נזק שיגרם לאדם או לרכוש, למשכיר או לצד ג', כתוצאה מהשימוש בציוד.

התשלום על סך _____ כולל מע"מ בעבור השכרת הציוד יתבצע בעת קבלת הציוד מ "ספירלות".

הציוד מושכר לזמן מוגבל. מיום _________ועד ליום _________ בשעה ______.

כל איחור בהחזרת הציוד יגרור אחריו תשלום עבור כל יום איחור. אלא אם הוסכם עם ספירלות אחרת:
____________________________________________________________
הסכם זה חל על רשימת הציוד המצורפת.

כל נזק שיגרם לציוד יחויב על פי שיקול דעתה של ספירלות כנגד צ'ק הביטחון.

שם_____________

ת.ז.____________

 חתימה:_________שם מלא:  אימייל: 
טלפון:  טלפון נוסף: 
הודעה: 

מחירון 2016

 
מתקרבים ל 2017 - מבצע!!!
פרטים נוספים >>